Στη διαμόρφωση ενός πλαισίου εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας  μέσα από προσδιορισμένους κοινούς στόχους και τομείς ενδιαφέροντος, στοχεύει το μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και των Σχολών Νομικής και Πολυτεχνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, καθώς και ο Κοσμήτορας, Καθηγητής, Κυριάκος Υάκινθος ως εκπρόσωπος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπως  και ο Κοσμήτορας, Καθηγητής Παναγιώτης Γκλαβίνης ως εκπρόσωπος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, στο Γραφείο Δημάρχου.

 

Οι συμβαλλόμενοι σηματοδότησαν την έναρξη μίας συστηματικής και ουσιαστικής συνεργασίας, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητά της για:

  • την υλοποίηση στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,
  • την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Αποστολών και ιδίως της της Αποστολής «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030»,
  • την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο της Αποστολής των Πόλεων,
  • τη δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με στόχο την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • μία σειρά ζητημάτων που άπτονται της μετάβασης του Δήμου Κοζάνης σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.

 

Στο πλαίσιο του Μνημονίου και προς εκπλήρωση του, τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να προβαίνουν:

  • Στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της μετάβασης του Δήμου Κοζάνης σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας.
  • Στη συνεργασία στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης επιδοτούμενων έργων από εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Στην από κοινού υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών, στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό πόλεων και κοινοτήτων, τις μεταφορές, την αγροτική ανάπτυξη και τα τρόφιμα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.
  • Στη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, εκθέσεων, κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια).

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Κοζάνης κινείται πρόσω ολοταχώς για την ένταξή του στην Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης μέχρι το 2030», αναλαμβάνοντας πλείστες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου και του εν λόγω συμφώνου συνεργασίας.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο