Δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Κοζάνης

Σύμφωνο Δημάρχων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων – Covenant of Mayors είναι το κύριο ευρωπαϊκό κίνημα στο οποίο συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επικράτειά τους. Ο Δήμος Κοζάνης είναι συμβαλλόμενο μέρος του Συμφώνου από το 2011, υιοθετώντας τη μεθοδολογία καταγραφής των ρύπων.

www.simfonodimarxon.eu

 

Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων

Το δίκτυο των Ενεργειακών Δήμων είναι μια ένωση δήμων με στόχο τη διαχείριση κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων, την αντιμετώπιση των προκλήσεων του λιγνίτη, αγκαλιάζοντας όλες τις ευρωπαϊκές κοινότητες που φιλοξενούν στους χώρους τους λιγνιτωρυχεία και λιγνιτικούς ενεργειακούς σταθμούς.

https://www.ded.gr/

 

Climattica

Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMATTICA (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία). Στο Δίκτυο το οποίο ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος. Πρόεδρος του Δικτύου αναδείχθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ενώ αντιπρόεδρος ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας.

To CLIMATTICA είναι ένα πολύ-συμμετοχικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια πλατφόρμα ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών των δυνητικών εταίρων, που θα λειτουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή, τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Στόχος του Δικτύου CLIMATTICA είναι να αποτελέσει ένα κέντρο δημόσιας διαβούλευσης που θα ενισχύσει το διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΤΑ, κοινωνία των πολιτών, φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εμπειρογνώμονες κ.α.).

 

ICLEI

Το ICLEI – Local Governments for Sustainability (Τοπικές Κυβερνήσεις για την Αειφορία) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 2500 τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν δεσμευτεί για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Το ICLEI δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 125 χώρες, επηρεάζοντας την πολιτική βιωσιμότητας, ενώ ενθαρρύνει τη δράση για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών ρύπων, την κυκλική, ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Δήμος Κοζάνης είναι μέλος του δικτύου από τον Μάιο του 2022.

https://iclei.org/

 

CRAFT

CrAFt – Creating Actionable Futures. 60 πόλεις της Ευρώπης συμμετέχουν στο Δίκτυο αυτό που μέσω της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ του δημόσιου τομέα, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, της ιδιωτικής οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών, στοχεύει στον συντονισμό και την υποστήριξη των μελών του αναφορικά με τον μετασχηματισμό τους σε κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες έως το 2030. Το CrAFt αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας New European Bauhaus (NEB) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τοποθετήσει τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα στο επίκεντρο των εμπλεκομένων στις πόλεις.​ Ο Δήμος Κοζάνης είναι μέλος του Δικτύου από τον Σεπτέμβριο του 2022.

https://craft-cities.eu/

 

GREEN CITIES ACCORD

Η Συμφωνία των Πράσινων Πόλεων είναι ένα κίνημα Ευρωπαίων δημάρχων που δεσμεύονται να κάνουν τις πόλεις καθαρότερες και πιο υγιείς. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους Ευρωπαίους και στην επιτάχυνση της εφαρμογής της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Με την υπογραφή της Συμφωνίας, οι πόλεις δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν πέντε τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης: αέρας, νερό, φύση και βιοποικιλότητα, κυκλική οικονομία και απόβλητα και θόρυβος.

https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/green-city-accord_en 

CIVITAS

Το CIVITAS είναι ένα από τα εμβληματικά προγράμματα που βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για την κινητικότητα και τις μεταφορές, και με τη σειρά της αυτούς της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. To CIVITAS υποστηρίζει τις πόλεις για να κάνουν την έξυπνη και βιώσιμη αστική κινητικότητα πραγματικότητα για όλους. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η κινητικότητα είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερων και ανθεκτικών πόλεων.

 http://civitas.eu

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο