Η πρώτη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α4 του έργου SYMBI με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία και Κυκλική Οικονομία» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν 22 άτομα, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας εργασίας των 9 εταίρων του έργου, από 7 διαφορετικές χώρες, φορείς των περιοχών και διαχειριστές των ψηφιακών εργαλείων. Η διοργάνωση και ο συντονισμός της συνάντησης εργασίας πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, της Κυβέρνησης της Σλοβενίας, εταίρο του έργου.

Στη συνάντηση εργασίας παρουσιάστηκαν 15 καλές πρακτικές ψηφιακών εργαλείων, που χρησιμοποιούνται στις περιοχές των εταίρων, ώστε να διευκολύνουν τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία και να αντιμετωπιστούν προκλήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη μετάβαση αυτή, καθώς και για να ενδυναμώσουν τη Βιομηχανική Συμβίωση.  Τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν αποτελούν καινοτόμες εφαρμογές, όπως ψηφιακές πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών και εφαρμογές  διαχείρισης μεγα-δεδομένων.

Ο σκοπός της διαδικτυακής συνάντησης ήταν η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των καλών πρακτικών από κάθε εταίρο και η αξιολόγησή τους σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, που αφορούν:

  1. Τη λειτουργικότητα
  2. Τη χρησιμότητα
  3. Την προστιθέμενη αξία
  4. Τη βιωσιμότητα
  5. Και τη δυνατότητα μεταφοράς/επανάληψης της καλής πρακτικής.

Η συνάντηση εργασίας έκλεισε με την αξιολόγηση των εργαλείων και συγκεκριμένων προτάσεων για μεταφορά τους σε κάθε περιοχή εταίρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από την ομάδα εργασίας του εταίρου της Σλοβενίας και θα καταγραφούν σε αναλυτική έκθεση, που θα είναι προσβάσιμη σε όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.interregeurope.eu/symbi/

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο