Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΚΟΖΑΝΗ 2020+»

Η ανάγκη αντιμετώπισης νέων προκλήσεων για τον Δήμο Κοζάνης μέσα από ένα νέο όραμα για το μέλλον με βασικό πυλώνα τον ισχυρό ενεργειακό χαρακτήρα του Δήμου, ενσωματώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ανάγκες διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο οδήγησε στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «KOZANH 2020+». Ο Δήμος Κοζάνης με τη συνεργασία, μέσω προγραμματικής σύμβασης, πέντε φορέων (ΑΝΚΟ Α.Ε., Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, AΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) ολοκλήρωσε στις αρχές του 2019 ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο με στόχο την ανάδειξή του σε έναν πρότυπο Δήμο σε εθνικό επίπεδο, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες, τις πράσινες πολιτικές και τις ευφυείς πρακτικές στην καθημερινότητα του πολίτη.

Οι τομείς παρέμβασης του Σχεδίου κατά αντιστοιχία με τους Στρατηγικούς του Στόχους καθορίστηκαν ως εξής:

  • Διαμόρφωση ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος
  • Ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του πολίτη
  • Διασφάλιση πολιτικής Πράσινων Προμηθειών με όρους διαφάνειας
  • Διαχείριση της κυκλοφορίας με ολοκληρωμένο τρόπο
  • Παραγωγή και διαχείριση Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο
  • Άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε διαδημοτικό επίπεδο

Οι δράσεις του 2ου τομέα παρέμβασης (αλλά και δράσεις άλλων τομέων) εντάσσονται στη στρατηγική της Έξυπνης Πόλης. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από αυτές που συμπεριλήφθηκαν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα όπως η επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών / Αύξηση σημείων wifi, η ανάπτυξη έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart city) και η ψηφιακή στρατηγική για τον πολιτισμό.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο